บริการคนขับรถเช่า

บริการคนขับรถเช่า
บริการคนขับรถมืออาชีพควบคู่กับการเช่ารถระยะยาวรายปี เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการและเป็น One Stop Service ให้กับบริษัทและองค์กรที่ต้องการเช่ารถพร้อมกับคนขับรถ 


กระบวนการและขั้นตอนการสรรหาพนักงานขับรถที่เหมาะสม
• อายุระหว่าง 25-55 ปี
• ต้องมีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหารหรือส่วนกลางไม่น้อยกว่า 3 ปี
• มีการตรวจประวัติอาชญากรรม
• มีการตรวจสุขภาพ และตรวจโรคติดต่อร้ายแรง
• มีการสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบขับรถยนต์
• มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน

การให้ความรู้และการฝึกอบรม (ก่อนเข้างาน)
•ภาษาอังกฤษที่พนักงานขับรถควรรู้
•ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องยนต์และอุปกรณ์
•กฎระเบียบของพนักงานขับรถและบทลงโทษ
•ระเบียบการปฏิบัติงาน
•หัวใจการบริการ
•การลางาน การลาออก
•ระเบียบการแต่งกาย
•สวัสดิการ

นโยบายการให้บริการที่เหมาะสมและข้อเสนออื่นๆ
• เน้นการขับขี่ปลอดภัย และปฏิบัติการตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
• มี Call Center รับแจ้งปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง
• มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเช่น การตรงต่อเวลา การใส่เครื่องแบบขณะปฏิบัติงาน
• สวัสดิการ พขร.เป็นสิ่งสำคัญ
• การช่วยเหลืออื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ Siam Car Rents